Vi arbetar med bokföring Umeå

Skatterådgivning

Idag finns det en mängd olika skatteregler att hålla reda på då skattelagstiftningen är så komplex och omfattande. Misstag som görs gällande skatter kan dessutom bli väldigt kostsamma för företaget eller dig som näringsidkare. Det sker ständiga förändringar i skattelagstiftningen bland annat för att reflektera det ekonomiska läget världen och landet befinner sig i. Det är essentiellt att arbeta förebyggande för de nya skatteregler som kommer, samtidigt som man blickar framåt för att undvika onödiga och kostsamma skattemisstag.  

Skatt är en kostnad för företaget som kan minimeras med rätt rådgivning i rätt tid. Vi arbetar aktivt för att uppnå en så fördelaktig men korrekt skattesituation för såväl företagsägaren som företaget. Våra konsulter biträder våra klienter löpande under året med skatterådgivning för att diskutera frågor gällande exempelvis mervärdesskatten (moms), inkomstskatt, skattebetalningar och olika förfrågningar från Skatteverket. Vid händelse att Skatteverket sänder ut en förfrågan till bolaget kan vi biträda med att sammanställa ett svarsbrev till er belåtenhet. Vid en eventuell revision kan Ekonomipartner hjälpa med kommunikation med Skatteverket och ta fram de nödvändiga underlagen i samråd med er.

Moms

Företag som säljer momspliktiga varor eller tjänster är skyldiga att rapportera hur mycket moms som har tagits upp respektive dragits av, detta används som grund till hur mycket företag behöver betala in alternativt få utbetalt från Skatteverket avseende momsen.

När företaget säljer varor eller tjänster uppstår en skuld till Skatteverket som motsvarar momsen avseende köpet. Vid inköp av varor eller tjänster från en leverantör går det istället att lyfta momsen vilket minskar skulden till Skatteverket. Rapporteringen sker månatligen, kvartalsvis eller årsvis beroende på företagets storlek och registrering.

Ekonomipartner hjälper såväl små som stora företag med momsredovisning och momsdeklarationer för att trygga att den är korrekt utförd.

Inkomstskatt

Inkomstskatt betalas av de som har en beskattningsbar inkomst, såväl privatpersoner som näringsidkare som är enskilda skatteobjekt. Företagets inkomster är i första hand det som inkommer vid försäljning av varor och tjänster. Ekonomipartner är en redovisningsbyrå som kan erbjuda hjälp med inkomstdeklaration inklusive bilagor och övriga upplysningar.

Skatteinbetalningar

Som företagare måste du hålla reda på många olika skatteinbetalningar löpande. Regelbundna skatteinbetalningar görs bland annat gällande vid momsredovisningen och de preliminära inbetalningarna av den slutliga F-skatten. Ibland underskattas dessutom hur stor den slutliga skatten kommer vara vilket gör att de löpande inbetalningarna inte räcker och en så kallad fyllnadsinbetalning blir aktuell.

Det finns situationer då företaget står inför betalningssvårigheter som de själva inte orsakat och i dessa fall finns möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalningarna, vilket innebär att man skjuter upp den tidpunkt för vilket avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms ska betalas. Det är dock ovanligt att Skatteverket godkänner en sådan anståndsansökan om det inte finns särskilda anledningar. Som ett exempel blev det för många företag aktuellt med anstånd på skatteinbetalningen i samband med coronapandemin då företag drabbats hårt ekonomiskt av denna och det är något som ligger utanför företagsledarens eller de anställdas kontroll. Skulle det bli aktuellt finns vi för att biträda med ansökan och svara på frågor om vad som gäller.

Deklarationer

Alla bolag ska årligen skicka in en inkomstdeklaration som Skatteverket sedan använder som underlag för inkomster och skatteberäkningar för det inrapporterade räkenskapsåret. Inkomstdeklarationen ser olika ut beroende på vilken bolagsform som bedrivs, krav kan ställas på uppgifter om bland annat:  

Balansräkning: I denna redogörs det för bolaget tillgångar, skulder och eget kapital. Skatteverket vill ha kunskap om såväl immateriella och materiella tillgångar, skulder till stat, leverantörer, kunder, kreditinstitut och andra, samt hur mycket av bolagets egna kapital som är bundet till bolaget respektive hur mycket som är fritt för delägarna att disponera som de vill.

Resultaträkning: Resultaträkningen visar de kostnader och intäkter som hör till det rapporterade räkenskapsåret.

Övriga uppgifter
Ibland finns övriga uppgifter som måste lämnas i samband med inkomstdeklarationen. Ytterligare regler finns dessutom för stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag.

Kontakta oss för mer information så hjälper vi er.

bakgrundsfärg till ekonomipartner, redovisningsbyrå umeå