Vi arbetar med bokföring Umeå

Löneadministration

För en anställd är en av de viktigaste punkterna löneutbetalningen, men med tiden har den enkla löneberäkningen med skatt och arbetsgivaravgifter blivit alltmer komplicerad. Reglerna är i ständig förändring och det är viktigt att få rätt eftersom lönen ofta är de anställdas levebröd och enda inkomstkälla. Felaktiga löner kan bli olyckligt för samtliga inblandade och det är därför oftast bäst att det hanteras av någon med stor kunskap i ämnet. Detta är en anledning till att det blivit allt vanligare att bolagets löneadministration sköts extern av exempelvis en redovisningsbyrå.

Ekonomipartner är en redovisningsbyrå med två av Srf Auktoriserade Lönekonsulter som har bred och djupgående kunskap i löneprocessens alla delar, exempelvis löneberäkningar, avgiftsredovisning och intyg. Vår målsättning är att anställda inte ska behöva tveka att de fått rätt lön!

Löneberäkningar och lönebetalningar

För att kontrollera att alla anställda får utbetalt rätt lön i rätt tid! Löneberäkningen tar hänsyn till eventuella lönetillägg eller löneavdrag, såväl som semesterlöneersättningar och andra transaktioner eller tillfälligheter som påverkar anställdas lönebelopp.

Arbetsgivarintyg

Svensk lagstiftning ställer krav på att arbetsgivare ska kunna utfärda arbetsgivarintyg till sina anställda som bevis på att en person haft en anställning hos en arbetsgivare under en viss period. Detta för att personen efter avslutad anställning ska kunna söka eventuell ersättning från a-kassan. Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om exempelvis arbetsuppgifter, anställningsform, lön, arbetad tid, frånvaro och varför anställningen upphört.

Arbetsgivardeklaration

Skatteverket sätter krav på att alla företag som är arbetsgivarregistrerade ska månatligen lämna in en Skatteverket sätter krav på att alla företag som är arbetsgivarregistrerade ska månatligen lämna in en arbetsgivardeklaration för att anställda ska få möjlighet att ta del av uppgifter som arbetsgivare gör gällande om hans eller hennes anställning och därmed kunna kontrollera vilken lön som redovisats till Skatteverket. Deklarationen innehåller uppgifter om bruttolön, förmåner, utgifter i arbete och arbetsgivaravgifter som varit för perioden.

Anställningsavtal

Anställningsavtal ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare i samband med anställning. Även om avtalet kan vara antingen skriftligt eller muntligt enligt lag finns det vissa väsentliga delar som måste informeras skriftligt. Utöver detta upplever ofta både arbetsgivare och arbetstagare att det är en trygghet att alla villkor för anställningen uppges skriftligen för att alla parter ska veta vad som är gällande och vilka skyldigheter och rättigheter som anställningen medför.

Arbetstillstånd

Anställda som reser in i Sverige kan behöva ansöka om arbetstillstånd och få detta beviljat av Migrationsverket innan de har rätt att resa in i Sverige. Det är arbetsgivaren som kan påbörja en ansökan om arbetstillstånd för den som de har skrivit anställningsavtal med. Det är viktigt att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med för att Migrationsverkets handläggning ska påbörja och den anställda ska få möjlighet till inresa. Som man kan förstå kan en korrekt bearbetning av arbetstillståndet vara livsviktigt för vissa och därför är det ofta tacksamt att våra kollegor som har kunskap finns till hjälp för detta.

Fora

För vissa branscher finns kollektivavtal som innehåller kollektivavtalade försäkringar som ger anställda och deras familjer ekonomisk trygghet vid eventuell sjukdom eller skador. Även avtalspension styrs via Fora. Företag måste följaktligen rapportera uppgifter om hur mycket de utbetalt i lön till sina arbetare för att det ska göras en korrekt beräkning av hur mycket som i sin tur ska betalas avseende försäkringskostnader och tjänstepensionen.

Statistikrapportering / rapportering till myndigheter; ex. SCB, Svenskt näringsliv

Förutom ovan nämna handlingar består lönearbetet av en hel del annan statistikrapportering till myndigheter och intressenter som exempelvis SCB eller Svenskt Näringsliv.

bakgrundsfärg till ekonomipartner, redovisningsbyrå umeå