Vi arbetar med bokföring Umeå

Redovisning

Det vår redovisningsbyrå är bäst på är just, du gissade rätt, redovisning! En bra idé är därför att låta oss sköta er redovisning för att ni ska kunna fokusera på det ni är bäst på – att driva företaget. Redovisningen börjar med att bokföra företagets kostnader, intäkter, skulder och tillgångar.

Bokföring är ett komplext ämne med många dolda fallgropar.

Är det en avdragsgill kostnad?
• Får jag lyfta momsen på den här varan/tjänsten?
Är inköpet en inventarie eller en förbrukningsinventarie?
Denna typ av frågor är vår vardag!

På Ekonomipartner är vi redo att hjälpa på alla delar av företagets redovisning. Vi är en fullservicebyrå som har kunden bästa intresse och vi anpassar redovisningen utifrån ert företags storlek, bransch och företagsform.

Våra kollegor står dagligen inför val om hur företagets räkenskaper ska presenteras redan i den löpande bokföringen, för att företagets räkenskaper ska spegla den faktiska ekonomiska situation som företaget befinner sig i samtidigt som vi tillämpar rätt lagar och regler.  

Vi utför uppdraget antingen från vårt kontor i Umeå eller ute på plats hos er.

Löpande bokföring

Alla företag är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen; det gäller oavsett om du driver ett aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, stiftelse eller ekonomisk förening. Löpande bokföring innebär att alla företagets fakturor, kvitton och andra underlag relaterat till företagets ekonomi registreras i ett bokföringsprogram enligt bokföringslagens många regler.

Bokföringen ska ske löpande under året och alla affärshändelser ska presenteras i både kronologisk ordning i en grundbok och systematisk ordning i en huvudbok. Till varje affärshändelse ska det finnas ett verifikat som bokföringslagen ställer upp många krav för. Bland annat ska de identifieras och förvaras på ett sådant sätt att det går att sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen. Dessutom ska verifikatet tydligt redogöra för när, vad och till vem affärshändelsen innefattar.

Vår redovisningsbyrå är konsekventa i sättet som verifikat hanteras och har ett organiserat arbetssätt för att våra kunder ska vara trygga att redovisningen sköts riktigt. Den löpande bokföringen sker under räkenskapsårets gång för att sedan avslutas med en årsredovisning, ett årsbokslut alternativt ett förenklat bokslut.

Momsredovisning

Företag som säljer momspliktiga varor eller tjänster är skyldig att avge en momsredovisning. Bolagets moms ska redovisas månatligen, kvartalsvis eller årsvis beroende på företagets storlek. Momsredovisningen utgår från företagets löpande bokföring under perioden, den redovisar hur mycket som ska betalas in till Skatteverket alternativt Skatteverket ska betala ut beroende på hur försäljningen och inköpen sett ut för perioden.

När företaget säljer varor eller tjänster uppstår en skuld till Skatteverket som motsvarar momsen avseende köpet. Vid inköp av varor eller tjänster från en leverantör går det istället att dra av momsen vilket minskar skulden till Skatteverket.

Men hur mycket moms får man lyfta? Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att få lyfta någon moms i huvud taget? Hur mycket moms måste läggas på försäljningen?

Att momsredovisningen görs korrekt kan spara in företaget mycket kostnader eftersom momspliktiga företag har rätt att göra avdrag för alla momspliktiga varor och tjänster som köps in och hör till verksamheten, med vissa viktiga undantag.

Skatteverket är noga med att momsen ska redovisas i tid och är snabba med att debitera extra avgifter för de som inte följer de tidsfrister som finns lagstadgade. På Ekonomipartner hanterar vi frågor om moms dagligen och redovisar företags ingående och utgående moms varje månad, vilket gör att våra redovisningskonsulter alltid har i bakhuvudet när det börjar närma sig en deadline och på så sätt kan hjälpa företaget spara pengar. Vi jobbar tillsammans med kunden för att undvika att ni behöver betala in mer än nödvändigt och drar av så mycket moms som lagen tillåter.

Avstämningar

När bokföringen är upprättad är det viktigt att säkerställa att den avspeglar verkligheten. Framför allt företagets fordringar och skulder stäms av mot exempelvis kontoutdrag från banken för att kontrollera att de är korrekta.

Finns det kundfakturor eller leverantörsfakturor som har förfallit till betalning och egentligen är betalda? Finns det kvitton som inte är inlämnade och kan ge företaget momsavdrag eller avdragsgilla kostnader? Stämmer de avräkningskonton som företaget har gällande sina samarbetspartners? Är det angett rätt uppgifter till Skatteverket gällande arbetsgivaravgifter, preliminärskatteinbetalningar och dylikt?

Om det vid en avstämning upptäcks att bokföringen inte stämmer identifieras och korrigeras detta av oss på lämpligt sätt. Vår byrå har även ofta fördelen att jobba med flera bolag ur samma bransch vilket gör att även om affärshändelsen är ny för företaget är den ofta helt bekant för redovisningskonsulten.  

Leverantörsbetalningar

Vill ni slippa hålla reda på när leverantörsfakturor förfaller till betalning har vi möjlighet att sköta hanteringen av även detta. Fysiska och digitala leverantörsfakturor skickas till oss för att läggas in till attest, varav en av företagets ansvariga anger om det är en faktura som ska betalas eller inte.

Betalningarna utförs således på rätt dag utan att ni behöver bry er om förfallodatum, vilket förhindrar att företaget drabbas av onödiga förseningsavgifter.

Leverantörsbetalningar kan ske genom;

Kundfakturering

Fakturan fungerar som ett säljarens anspråk på att det ska ske en betalning på sålda varor eller utförda tjänster. Många kunder föredrar att handla på kredit och för vissa är kreditbetalning det enda alternativet. För att en faktura ska vara giltig enligt EU´s faktureringsdirektiv och momslagen krävs att den redogör för:

Att erbjuda betalning via faktura är således ofta gynnsamt för företaget, men kan vara tidskrävande att både skapa fakturorna, skicka ut dem till kund samt följa upp på när inbetalning sker och om det behöver skickas ut påminnelsefakturor. På vår redovisningsbyrå i Umeå är det här ett arbetssätt som vi jobbar med dagligen och att låta oss sköta bolagets fakturering är således ett enkelt sätt att effektivisera företagets inkomstflöden.

Avtalsfakturering är en modifiering av vanlig fakturering som är en effektiv faktureringsmetod när det är samma sak som ska faktureras varje månad eftersom samma sak inte behöver registreras flera gånger. Avtalsfakturering kan användas i redovisningen för återkommande fakturering av exempelvis;

Månadsrapportering

Vår redovisningsbyrå i Umeå erbjuder alla en egen redovisningskonsult vilket ger oss möjlighet att hålla en nära kontakt med våra kunder och engagera oss i verksamheten. Ett enkelt sätt att följa den ekonomiska utvecklingen i företaget är genom en ekonomisk månadsrapportering som hämtas direkt från den löpande bokföringen. Rapporten visar en periods resultat- och balansräkning samt jämför med tidigare perioder och upprättad budget eller förväntat resultat. En löpande uppföljning av den ekonomiska situationen underlättar möjligheten att förutspå trender. Detta kan tydliggöra var och när man bör minska eller öka på företagets resurser för att få bästa möjliga långsiktiga resultat.

Som komplement till resultat- och balansräkningen går det att följa valda nyckeltal som är väsentliga för verksamheten. Det ger en snabb och aktuell bild av vad företaget gör bra och var det finns förbättringsmöjligheter. Nyckeltalen kan även användas för att ställa företagets ekonomiska ställning i relation till föregående år eller konkurrenter inom samma bransch.

Årsbokslut och årsredovisning

Tillsammans med årsredovisningen ger årsbokslutet en uppfattning av företagets ekonomiska ställning som sedan ligger till grund för beslut om verksamhetens utveckling.

Alla företag behöver inte upprätta en årsredovisning, i sådana fall avslutas räkenskapsåret med ett årsbokslut alternativt ett förenklat årsbokslut. Att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning handlar om att sammanställa årets affärshändelser till en resultat- och balansräkning. Först måste arbetet förberedas genom att ta fram korrekta underlag som till exempel att räkna igenom varulagret. Sedan ska alla tillgångar, skulder och avsättningar förtecknas och värderas vilket sedan utgör bilagor till årsbokslutet.

Resultat- och balansräkningen är i standardiserad form med fasta rubriker istället för bokföringskonton. Ett årsbokslut ska innehålla tilläggsupplysningar i form av noter som förklarar hur till exempel tillgångar och skulder värderats. Årsbokslutet granskas och undertecknas sedan av näringsidkaren för enskilda firmor, respektive delägarna i ett handelsbolag.

En årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse som i ord beskriver verksamhetsåret, förvaltningsberättelsen ska även innehålla en ekonomisk flerårsöversikt och förslag om vinstdisposition. Årsredovisningen granskas och undertecknas slutligen av styrelsen och i förekommande fall även den verkställande direktören i aktiebolag och ekonomiska föreningar. I handelsbolag ska årsredovisningen undertecknas av delägarna.

I vissa fall finns även krav på att årsredovisningen ska offentliggöras, det blir således viktigt att den görs riktigt så att intressenter får en korrekt bild av företagets ställning och resultat.

Övriga konsultationer

Saker är sällan självklara när det kommer till redovisning och att driva ett företag, men vår redovisningsbyrå finns här för att hjälpa er. Vi kan hjälpa till med bruttovinstanalyser, företagsförvärv och övriga konsultationer som ni vill ha hjälp med löpande eller bara någon enstaka gång. Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Vi hjälper även till med avdelningsredovisning, betalningsbevakning, avstämningar och månadsrapporter. Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

bakgrundsfärg till ekonomipartner, redovisningsbyrå umeå